Privacybeleid

Levensplezier

Vrijheid in expressie


Privacybeleid conform de AVG-wetgeving van 25 mei 2018 - geplubliceerd op 25 mei 2018


Privacy verklaring


Ik, als Biodanza - Levensplezier, hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik zorgvuldig om ga met persoonsgegevens die je me verstrekt via deze site.


Als je deze site : www.levensplezier.be gebruikt, ga je automatisch akkoord met het privacybeleid, opgesteld voor deze website. 


Ik houd me, in naam van Biodanza-levensplezier, in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

• je persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.  Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

• verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn om je op de hoogte te houden van de activiteiten

• vragen om je uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van je  persoonsgegevens;

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

• geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• op de hoogte ben van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop wil wijzen en deze respecteren.


Als Biodanza - Levensplezier ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:


Biodanza - Levensplezier

Sterrenstraat 55

2500 Lier

nanja@levensplezier.be


Waarom verwerk ik persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden door Biodanza - Levensplezier verwerkt voor volgende doelen :

• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Biodanza - Levensplezier;

• het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor het aanbod.


Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik de volgende persoonsgegevens van jou vragen, opslaan, verzamelen en verwerken : 

je voor- en/of achternaam

je adres,

je telefoonnummer

e-mail

je bedrijfsnaam

je BTW-nummer

je (persoonlijke) website

Deze gegevens kunnen verschillen afhankelijk het doel waarvoor je me contacteert. 


Waarvoor worden je gegevens gebruikt ?

Je persoonlijke gegevens worden alleen voor het doel gebruikt waarvoor je de gegevens gegeven hebt.

Je naam en emailadres bij inschrijving, vraag, opmerking, gratis weggever, ...kan ik gebruiken voor het versturen van een (commerciële) nieuwsbrief/mail, andere nieuwtjes, acties,...  Dit wordt dan ook vermeld bij het contactformulier. 

Via je mailadres kan ik je vraag of opmerking beantwoorden.   Als je enkel een vraag   of opmerking hebt, wordt je mailadres NIET toegevoegd aan mijn mailinglijst.  Het wordt WEL toegevoegd als je je inschrijft voor een activiteit van Biodanza-Levensplezier.

Je telefoonnummer vraag ik omdat ik via die weg een les kan afbellen in geval van ziekte. 

De naam van je zaak, BTW-nummer en evt. website vraag ik als jij zelf een factuur wil. 


Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan mij geeft kan ik  aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting), partner hiervoor is One.com : hun privacybeleid;

• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen, partner hiervoor is Gmail, mogelijk Mailchimp


Met deze partijen maak ik uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.


Verder geef ik de door jou verstrekte gegevens niet aan derden door, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien je mij hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Bewaartermijn

Biodanza - Levensplezier streeft ernaar om je persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Zolang je me niet expliciet verzoekt om je gegevens te verwijderen blijven deze bewaard in mijn database.Beveiliging van de gegevens

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.  Zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Ik gebruik een SSL-certificaat dat je herkent aan de HTTPS voor de url.  Het is een techniek waarmee de verbinding tussen de bezoeker van een website (jij dus) en de server waar de website is ondergebracht (One.com) wordt beveiligd door middel van een sterke encryptie (= Codering van gegevens ten behoeve van een veilige overdracht van informatie. Een ‘gecrypt’ document kan pas door de ontvanger worden gelezen als het met behulp van een wachtwoord is gedecodeerd).  Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.

Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;

Ik maak gebruik van Multimedia Service Pack van Vanden Borre om alle gegevens op de pc te beveiligen;

Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 

Social media

Ik wil het voor jou zo gemakkelijk mogelijk maken om me te volgen op sociale media of om de berichten van mijn website te delen via social media.  Dit kan met enkele klikken door middel van enkele social media buttons die ik geplaatst heb. 


Van de volgende social media-websites heb ik de buttons geplaatst.  Ik voeg hierbij de privacyverklaringen van de respectievelijke social-media-kanalen.  Lees deze om te weten hoe zij met de privacy omgaan wanneer je gebruik maakt van deze buttons en via deze weg hun website bezoekt of dingen deelt op hun platform.  Hieronder zijn de links naar de verschillende privacyverklaringen van deze social-media kanalen :Facebook

Instagram


Jouw rechten

Je hebt, als gebruiker van deze website, altijd het recht om je toestemming voor het verwerken van je persoonlijke gegevens in te trekken.  Je hebt altijd de mogelijkheid je persoonsgegevens in te kijken en/of te wijzigen.  Als u denkt dat de persoonsgegevens in ons bezit niet correct zijn, kunt u mij vragen om ze te verbeteren.  Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk behandelen en uw persoonsgegevens aanpassen.  Tevens heeft u het ‘recht om vergeten te worden’ waarbij al uw gegevens permanent uit mijn database worden verwijderd. 

Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met mij kan opnemen indien je je gegevens wil inkijken of verwijderen.


Je kan op elk moment beslissen om niet langer mijn mailings te ontvangen:

-  door me te mailen op: nanja@levensplezier.be

-  contactformulier op de website

Na uitschrijving bewaar ik uw gegevens nog gedurende een periode van 2 maanden waarna ze definitief worden verwijderd.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Wijziging privacy statement

Biodanza-Levensplezier kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging doe ik een aankondiging op de website.

Door het bezoeken van www.levensplezier.be stem je ook in met dit Privacy-beleid.

Nanja Huybrechts 

 0497-60.52.82

 nanja@levensplezier.be

BE72 9794 2518 1216